Dijkman Advies Training Coaching
Aveline Dijkman is aangesloten als BeroepsCoach (Master Practitioner) bij de bij de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches (NOBCO) en bij de European Mentoring & Coaching Council (EMCC)

Ze houdt zich aan de Ethische GedragsCode (EGC)en de algemene voorwaarden, zoals beschreven op de site van de NOBCO. Voor meer informatie:www.NOBCO.nl

Hieronder vindt u de privacyverklaring van DATcoaching, zoals vereist in de AVG.

Privacyverklaring van DATcoaching:  


Bij het verlenen van mijn diensten in de coachpraktijk verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omga, heb ik deze privacyverklaring opgesteld.
 
Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
 
Aveline Dijkman, ZZP coach bij DATcoaching,
KvK nummer: 30185128

Telefoon:  06-23626808, Email: a.dijkman@DATcoaching.nl
 
Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van mijn diensten verstrekt u mij uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens verkrijg via derden, bijvoorbeeld de leidinggevende, in het kader van het coachtraject.
 
Persoonsgegevens
Aveline Dijkman verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats; indien van toepassing
 • Werkervaring
 • Pasfoto; hiervoor vraag ik altijd eerst expliciet toestemming
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie 
 •  
  Doeleinden
  Aveline Dijkman verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
   
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Rapporteren en verantwoording aan opdrachtgevers; dit altijd zonder inhoudelijke info en altijd pas na toestemming van u.
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 •  
   
   
  Waarop is de verwerking gebaseerd
  Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.
   
  Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.
   
  Verstrekking aan derden
  In het kader van onze dienstverlening worden de persoonsgegevens niet verstrekt aan derden. Wel zal de IT beheerder de persoonsgegevens kunnen inzien. Slechts alleen voor het doeleinde van beheer. De IT beheerder heeft een AVG overeenkomst gesloten met DATcoaching. De gegevens worden dus alleen ingezien voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.
  Ik zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.
   
  Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
  De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER worden verwerkt door een cloudprovider. De gegevens worden nl. uberhaupt niet in de cloud  opgeslagen..
   
  Daarnaast kunnen uw gegevens niet door derden buiten de EU worden opgeslagen omdat geen gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.
   
  Hoe lang ik uw gegevens bewaar
  Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Specifieker: tot aan het einde van het coachingstraject en na de financiele afwikkeling. De gegevens worden wel nog tot later orde bewaard als er is afgesproken dat er ooit mogelijk nog een vervolgtraject/contact zal zijn.
   
  Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.
   
  Hoe wij uw gegevens beveiligen
  Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.  
   
  Profilering
  Van de informatie die over u wordt verzameld worden geen gedragsanalyses gemaakt. Daarnaast combineer ik niet de de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website en app. Ik zal u geen personaliseerde aanbiedingen en informatie aan bieden.
   
  Cookies
  Op de website worden geen cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.
   
  Uw rechten
  U heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
   
  Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
   
  Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
   
  Aveline Dijkman, 06-23625808, a.dijkman@DATcoaching.nl
   
  Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
   
  Wijzigingen privacyverklaring
  Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.
   
  Ethische Gedragscode.
  Leest u vooral ook de Ethische gedragscode, die u toegestuurd hebt gekregen. Hierin staat aan welke gedragsregels ik mij gehouden weet.
   
  Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 juni 2018